Dyslexie

Dyslexie is een informatieverwerkingsprobleem op het gebied van taal.
Kinderen ervaren problemen met het leren van lezen en/of spelling.

Door middel van een uitgebreid diagnostisch onderzoek worden de cognitieve capaciteiten (IQ) en de didactische vorderingen in kaart gebracht. Hierdoor krijgt men inzicht in de sterke- en zwakke kanten.
In dit onderzoek wordt ook naar de concentratie, het geheugen en de automatisering gekeken.
Ook wordt er aandacht besteed aan de sociaal-emotionele ontwikkeling (faalangst!).

De bevindingen worden in een rapport vastgelegd en er vindt een afsluitend eindgesprek plaats, waarbij advies gegeven wordt voor het vervolg. Het kan zijn dat een dyslexieverklaring direct afgegeven kan worden, of dat er eerst behandeling moet plaatsvinden.

Om dyslexie nl. vast te kunnen stellen moet er eerst gedurende een half jaar een individueel traject van behandeling gevolgd zijn. Na een evaluatie kan dan de hardnekkigheid van de problematiek aangetoond worden, waarna een dyslexieverklaring verstrekt kan worden.
De verklaring geeft recht op allerlei faciliteiten bij toetsen en examens.

Behandeling:

Afhankelijk van de ernst van de problematiek kan in de meeste gevallen worden volstaan met 1x per week behandeling.

Dyslexie en voortgezet onderwijs

ORTHO DIAG kan ook ingezet worden om brugklassen te screenen op dyslexie.

Zie contact voor vrijblijvende informatie.